Inkomoko y’umugani ’Kugenda nka Nyombeli’

Hambere ku ngoma ya Mazimpaka, Nsoro umwami w’u Bugesera (butaraba ubw’u Rwanda), yatumye kuri Mazimpaka amagambo y’imihigo ; ati "Aho wari uzi ko Abanyabugesera barusha Abanyarwanda kurasa mu nzira zose : kumasha, gutera imyambi, guhiga, mbese ibyo kurasa byose turabibarusha ! » Intumwa za Nsoro ziraza zisohoreza Mazimpaka ubutumwa. Abyumvise biramubabaza, akoranya abatware be, abatekerereza iyo mihigo y’uko Abanyabugesera barusha Abanyarwanda kurasa ku buryo bwose, Abatware bagwa mu kantu, batangira guhwihwisa babazanya uko byagenda. Bamwe bati "Uwatuma kuri Nsoro akohereza abahanga be mu muheto, tukabateranya n’abacu ; bagatera imyambi, bakamasha, ndetse byarimba bakajyana no mu muhigo rugakemuka ?". Abandi bati "Ahubwo nimumutumeho abe ari we tuzoherereza abacu barushanirizweyo, kuko bahabarushirije ari byo byabakoza isoni z’uko batsindiwe iwabo." Nuko Mazimpaka ashima iyo nama ya nyuma, ahamagaza intumwa za Nsoro, ati "Simbatuma byinshi, nimugende mumbwirire Nsoro muti ’Uzamutumeho igihe azakoherereza abantu bo kurushanwa n’abawe iyo mihigo iveho ». Intumwa ziragenda zisohoza ubutumwa. Nsoro na we ahamagaza abatware be arabibatekerereza. Baramusubiza, bati "Nta kindi, tuma kuri Mazimpaka, umubwire azohereze abantu be mu kwezi gutaha turushanwe ! » Nsoro arabyemera, atuma kuri Mazimpaka, ati "Nta yindi ntumwa, umunsi wa nta gisibya ni ukwezi gutaha." Mazimpaka yongera guteranya abatware be, bajya inama y’uko bazabigenza. Bamwe bati "Nimutoranye abazarushanwa mu bakogoto b’imitwe yose y’ingabo dufite." Abandi bati "Gutoranya mu mitwe byaba ari ubuswa, ahubwo nimushake umuntu w’umuhanga azabe ari we urushanwa n’Abanyabugesera !" Bemeza iryo ; bahuriza kuri Nyombeli.Umwanditsi
reporter

Nshimiyimana jeangugu

Inkuru ivugira umuturage, ndetse igafasha Abanyarwanda kujijuka no kwiteza imbere, niyo nshyize imbere mu kazi nkora.Inkuru zijyanye n'iyi

Ibitekerezo byatanzwe Tanga Igitekerezo.

Tanga igitekerezo